איזה מידע יכול להיחשב לסוד מסחרי? מה צריך להופיע בהסכם סודיות?

לעסקים רבים ישנו סוד מסחרי, אחד לפחות, שעומד בבסיסה של הצלחת העסק ורווחיותו. סוד מסחרי הוא מידע המעניק יתרון כלכלי לעסק על פני מתחריו. משכך, מטבע הדברים זקוק העסק להגנה על אותו מידע. מה הופך מידע מסוים לסוד מסחרי וכיצד ניתן להגן עליו?

 
 
מהו סוד מסחרי?
מונח זה מוגדר בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט- 1999 ועל פיו, סוד מסחרי הוא כל סוג של מידע עסקי, אשר איננו נחלת הכלל ואינו ניתן לגילוי כדין בקלות על ידי אחרים. כמו כן, החוק מונה שני תנאים נוספים: האחד, כי סודיות המידע מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני המתחרים שלו והשני, כי הוא נקט באמצעים סבירים לשמור על סודיותו.
 
 
 
איזה מידע יכול להיחשב לסוד מסחרי?
רשימת לקוחות ושיתופי פעולה עסקיים, נוסחאות של ייצור מוצרים, תוכנות מחשב, טכנולוגיות פיתוח וכיו"ב. למעשה, על פי לשון החוק, כל מידע עסקי יכול להיחשב לסוד מסחרי ובלבד שהתקיימו לגביו כל התנאים כאמור: המידע אינו ידוע לרבים, אינו ניתן לגילוי כחוק ובקלות, מקנה לבעליו יתרון מסחרי וננקטו פעולות סבירות לשמור על סודיות המידע. נציין כי התנאי האחרון הוא חשוב ומהותי ביותר ולא פעם נשללת ההגנה המשפטית בדבר מידע מסוים בשל אי נקיטת אמצעים מתאימים להגנה על המידע.
 
כיצד מגנים על מידע עסקי מסווג?
בשונה מזכויות אחרות מתחום הקניין הרוחני, כמו פטנטים למשל, סוד מסחרי אינו ניתן לרישום במאגר מידע או אצל גוף מוסדי. על כן, על בעל העסק לפעול באמצעים שונים כדי להגן על המידע הרגיש. אחת הדרכים המקובלות והיעילות להגנה על סודות מסחריים, על סוגיהם, היא באמצעות עריכת הסכמי סודיות. הסכמים אלו נפוצים מאוד בעסקים רבים, קטנים כגדולים, ואלו נוהגים להחתים על הסכם זה כל גורם אשר עלול להיחשף לסודות המסחריים של בית העסק. מדובר בדרך כלל בשתי בקבוצות עיקריות: עובדים ונותני שירותים. בעת הפרת הסכם הסודיות בית העסק יהיה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת צו מניעה אשר יורה לצד הפוגע לחדול מפעולה של גזל מסחרי וכן לתבוע פיצויים בגין הנזק שנגרם לבית העסק בשל השימוש בסוד המסחרי. בהקשר זה נציין כי הדין מאפשר לתבוע פיצוי אף ללא הוכחת נזק, אולם זה מוגבל בסכום ועומד כיום עד גובה של 100,000 שקלים.
 
 
 
נזכיר, כי נקיטת אמצעי הגנה על מידע מסוים מהווה תנאי מרכזי על פי החוק להגדרתו של אותו מידע כסוד מסחרי. משמעות הדבר היא כי בהעדר הסכם סודיות, נעילת המסמכים הרלוונטיים בכספת, הצפנת מידע, קביעת סיסמאות גישה למערכת או נקיטת אמצעי משמעותי אחר להגנה על המידע, יכול ותישלל הטענה כי מדובר בסוד מסחרי, ולקביעה זו יכולות להיות השלכות כלכליות מרחיקות לכת.
 
הסכם סודיות -מה צריך להופיע בו?
 
כאמור, הסכם סודיות מהווה אמצעי מקובל להגנה על סודות מסחריים. אולם, על מנת שכלי זה יהיה אפקטיבי, עליו לכלול סעיפים רלוונטיים אשר ייצקו לו תוכן. ראשית, על ההסכם לפרט את כל סוגי המידע עליהם רוצים להגן ואת היקפה של חובת הסודיות של אותו מידע. במקרה שמדובר על הסכם סודיות לעובדים, הרי שאלו, כמובן, נדרשים לעשות שימוש בסוד המסחרי כחלק מעבודתם, אך על ההסכם להבהיר את גבולות הגזרה בעניין זה על מנת לוודא כי העובד אינו חושף את המידע שלא לצורך ולספק הגנה מיטבית לבעל העסק. כמו כן, יש להסדיר בהסכם מנגנוני פיצוי במקרה של הפרת ההסכם. בהקשר זה מקובל לקבוע פיצוי מוסכם אשר מהווה מצד אחד סנקציה מרתיעה דיה ומצד שני, במידה וההסכם לא יקוים, יהווה סכום זה פיצוי הולם לצד הנפגע.